top of page

runstenar

Information om runstenar i Heby kommun

Karta över Heby kommun och runstenar/fragment finns längst ned på denna sida.

U 1164  Foto: Upplands runinskrifter

Stora Runhällen, Västerlövsta socken,

U1164

 

 

Vid riksväg 56, 9 km norr om Heby ligger en av

Heby kommuns ståtligaste runstenar. Vägen följer

Dalkarlsåsen och fornlämningar i anslutning till

denna visar att vägen redan tidigt hade stor

betydelse som transportled. Runstenen kan dateras

till järnålderns slut, men på åsen har sannolikt redan

tidigare funnits en väg.
 

Denna runsten har en inskrift från 1000-talet e Kr.

Det är troligt att denna sten har givit namn åt den

intilliggande bebyggelsen Runhällen.

 

Storlek; 1,66 m hög, 1,6 m bred och 0,1-0,25 m tjock.

Bergart; Grå granit med ljusgula inslag, nedtill är

stenytan mörkare.

Ristning: Ristningsytan är slät, linjerna är grunda

men skarpa. Felristningar finns på runstenen,

runhöjd 7-9 cm. Stenen är kantskadad.

Inskriften börjar nedtill på stenen, i mittpunkten på

runbandet.

Runristare: Livsten.

Translitterering:
+ erlyg + lit + akua + sten + yfti + un … e…

+ sen + lifsten + iyk + runi +

Normalisering:
Ærnlaug let haggva stæin æftiR… sinn.

Lifstæinn hiogg runi[R].

Översättning:
»Ärnlög lät hugga stenen efter…, sin…

Livsten högg runorna.»
(Ärnlög lät hugga stenen efter Ön sin [far eller son].

Livsten högg runorna.

 

Hitta hit;
Från Heby, riksväg 56 mot Gävle, efter ca 1km tag vänster mot Jugansbo N56.

Åk ca 9 km, tag vänster vid skylt

Runhällen/Möklinta/Runsten.

Runstenen står på höger sida nära vägen.

 

Tillgänglighet;
Runstenen står under några träd och vid lite

buskar på ett plant underlag av gräs och grus,

ca 2 meter till asfaltbelagd mark.

Finns plats för två bilar.

Bra framkomlighet vår/sommar/höst. Ej toalett.

  

Foto: Linda Silja

U 1170  Foto: Upplands runinskrifter

 

   Vittinge Kyrka  Vittinge socken, U 1170

 

 

 

En vacker runsten från 1000-talet e Kr. Runstenen är känd sedan 1700-talet. Den låg då i klockstapelns grund. Var den ursprungligen stått är inte känt. I mitten av 1800-talet restes den på sin nuvarande plats. Placerad vid västra bogårdsmuren, fyra meter från klockstapelns västra hörn.

 

   Storlek; 1,35 m hög, 1,1 m bred och 0,45 m tjock.

Bergart; Grå granit.

Ristning; Tecknen är grunda men säkra. I skriftbandet är tecknen dock inte runor.

Inskriften saknar språklig mening och toppen på runstenen är avslagen.

 

 

 

 

 

Hitta hit; 
Från Heby åk väg 72 till Vittinge mot Uppsala, sedan skyltat till kyrkan.

 

 

Tillgänglighet;
Parkering finns vid kyrkan, asfaltbelagd gångväg till stenen, sedan lite brant lutning uppåt i gräs ca 4 meter till runstenen. Stenen står nära klockstapeln och framför kyrkogårdens kallmur. Ej toalett. Handikappvänligt vår/sommar/höst.

 

Inskrifter av samma typ finns på den närbelägna Ramsjöstenen (U 1175) och på stenen vid Nysätra prästgård (U 835).

  

 Foto: Wikimedia Commons

U 1171  Foto: Upplands runinskrifter

  Axsjö skog Vittinge socken, U 1171

 

 

 

En stor bildsten från 1000-talet e Kr. Den första kända uppgiften om runstenen är från år 1874. Från denna tid finns en teckning av stenen, utförd av C. M. Bolm. Runstenen hittades liggande omkring år 1929, restes endast några meter från fyndplatsen. Stenen låg med ristningsytan uppåt och med fotändan delvis nedsjunken i den sanka marken. Ristningens toppända var sedan gammalt avslagen, men fastsattes.

 

Storlek; 2,25 m hög, 1,9 m bred och 0,5 m tjock vid basen.

Bergart; Grå granit.

Ristning; Ristningsytan vittrar i små gropar. Sprickor i stenen lagades med stenkitt år 1953.

Runristare; Livsten

 

 

Hitta hit; (800 m sydväst om Axsjön)
Åk väg 72 från Heby mot Morgongåva, vid OKQ8 bensinstation i Morgongåva sväng höger in på väg nr 823 (Axsjövägen). Åk sedan ca 1000 m, vid vänsterkurva sväng in höger på en liten grusväg. Kör 700 meter, sväng höger. Kör 300 meter, stig på vänster sida som leder in i skogen. Följ stigen i ca 200-250 meter (håll höger). Runstenen står lutad mot stora stenar under en stor gran.

 

 

Tillgänglighet;
Går att parkera vid stigens början. Vet ej om det är framkomligt i vintertid. Liten stig i skogsmiljö, rötter m.m. Ej handikappvänligt, ej toalett.

Foto: Linda Silja

U 1171, fyndplatsen i Axsjö.

Foto: Schnell 1929

 

U 1172  Foto: Upplands runinskrifter

  Holm, Sveden Vittinge socken, U 1172

 

 

 

En stor runsten från 1000-talet e Kr. Inskriften innehåller det äldsta kända belägget på namnet på gården Holm. Sigbjörn var sannolikt far till Björn och hans bröder. Namnen ger exempel på s.k. variation, en under vikingatiden vanlig namngivningsprincip. Variation betyder att namnen skulle ha ett gemensamt led.
Överst på runstenen finns en triquetra.

 

Storlek; ca 1,7 m hög, ca 1,2 m bred vid basen och
0,27-0,32 m tjock.

Bergart; Grå granit.

Runristare; Erik.


Translitterering;
biarn+auk+þair+biruþr+rastu+stain x þina x aftir+sihbiarn i humi

Normalisering;
Biorn ok þæiR brøðr ræistu þenna æftiR Sigbiorn i Holmi.

Översättning;
»Björn och hans bröder reste denna sten efter Sigbjörn i Holm.»

 

 

 

 

Hitta hit;
Åk väg 72 från Heby mot Morgongåva, vid OKQ8 bensinstation i Morgongåva, sväng höger in på väg nr 823 (Axsjövägen). Åk sedan ca 5 km, tag höger mot Holm. Åk några hundra meter, första gården på vänster sida. Runstenen syns ej från vägen, den står vid husets högra sida inne på gården.

 

 

Tillgänglighet;
Grusgång till huset, sedan gräsmatta framför runstenen. Handikappvänligt vår/sommar/höst. Ej toalett.

 


Fråga om lov innan ni går till runstenen

Foto: Linda Silja

U 1173  Foto: Upplands runinskrifter

  Lilla Ramsjö  Vittinge socken, U 1173

 

 

 

Runsten från 1000-talet e Kr. Stenen har stått vid Lilla Ramsjö. Den skänktes år 1787 av Sir Alexander Seton (f.1768, d.1828, skotte till börden) på Ekolsund till The Society of Antiqaries of Scotland och fördes samma år till Edinburgh. Stenen ansågs vara förkommen tills friherre Johan Nordenfalk återfann stenen stående vid slottsberget i Edinburgh. Runstenen står nu uppställd inom det parkområde i Edinburgh centrum som kallas Princess Gardens, längst upp i södra sluttningen av slottsberget ned mot trädgården och järnvägen, omkring 50 meter öster om västra hörnet av The Castle.

 

  

Storlek; 1,44 m hög och ca. 1 m bred.

Bergart; Granit av ljusgrå färg.

Ristning; 1,33 m hög och 0,92 m bred. Ristnings ytan är slät och jämn. Ristningen är välbevarad, linjerna är djupa och jämnt ristade, med rund botten.

Runristare; Erik.

 

Translittering;
´ari+rasti+stain+aftir+hialm+fapur sin+kup+hialbi+ant hans

Normalisering;
Ari ræsti stæin æftiR Hialm, faður sinn. Guð hialpi and hans.

Översättning;
»Are reste stenen till minne av Hjälm, sin fader. Gud hjälpe hans ande.»

 

De båda mansnamnen är ovanliga. Ari finns med i ytterligare en inskrift från södra Uppland, U 742, möjligen också i U 716. Ristningen är enligt E. Brate utförd av den i Åsunda, Simtuna och Torstuna härader verksamme runristaren Erik

U 1173  Foto: Upplands runinskrifter

Foto: U 1173 Foto: Marit Åhlén, RAÄ

U 1175  Foto: Upplands runinskrifter

Stora Ramsjö, Vittinge socken, U 1175

 

 

Runstenen har en rikt ornamentisk utsmyckning men är en efterapning av den på den närbelägna Drävle-stenen, U 1163.

Runstenen står nära U 1174. Mycket vackert att besöka dessa två stenar vid solnedgång.

 

 

Storlek, U 1175; ca 1,35 m hög, 0,85 m bred och 0,3 m tjock. 

 

 

Hitta hit;
Söder om Heby vid Morgongåva. Brunkullsvägen går parallellt med väg 72 och järnvägen. Skyltat gravfält från väg 72.

 

 

Tillgänglighet;  
Parkering saknas. Ej handikappvänlig terräng. 100 meter på stig över en äng. Stenarna ligger mycket vackert belägna i en skogsdunge med det bakomliggande gravfältet.

Foto: Linda Silja

Drävlestenen U 1163

Foto: Upplands runinskrifter

U 1176  Foto: Upplands runinskrifter

 Huddunge by Huddunge socken, U 1176

 

 

Runsten från 1000-talet e Kr. Någon gång på 1600-talet har stenen förts från sin ursprungliga plats, sannolikt för att användas som tröskelsten. Senare har den burits tillbaka till sin gamla plats. Den har även varit liggande men restes och år 1943 lutade stenen och hotade att falla omkull. Den sattes på en stengrund år 1951.

 

Translitterering;
kilauk ' uk ' funtin ' litu risa ' stin ' at ' þori ' broþur ÷ sin ÷ uk ÷ ilefr ' uk ' mak

Normalisering;
Gillaug ok Fundinn letu ræisa stæin at Þori, broður sinn, ok ÆilifR (?) mag {sinn}.

Översättning;
»Gillög och Funnen lät resa stenen efter Tore, sin broder och Eliv efter sin svåger(måg)»

Runristare; Öpir.

 

 

 

 

Hitta hit;
Från Heby väg 858 mot Huddunge och Östervåla. Ca två kilometer innan Huddunge, sväng höger vid Sisselbo gård. Sväng in på liten grusväg till vänster (gamla landsvägen). Åk ca 300 m till svag vänster sväng. Mellan två hus går en traktorväg in till en åker. Runstenen står på en åkerholme på gärdet.

 

Tillgänglighet;
Långt till runstenen via en åker, Bäst tillgänglig senhöst och vid minusgrader.

 

 

Tillstånd av markägare. Mycket tuvig och gropig mark runt om stenen. Runstenen lutar svagt framåt. Ej handikappvänligt, ej toalett.

Foto: Linda Silja

U 1174  Foto: Upplands runinskrifter

  Stora Ramsjö Vittinge socken, U1174  (U1175)

 

 

Lilla Ramsjö- äldsta bosättningen i landskapet. Ligger på den del av Uppland som först höjde sig ur havet. Boplatsen var befolkad redan under den yngre stenålderns äldsta skede, ca 7000-3000 f Kr. Här finns fornlämningar både från stenålder och järnålder. Här ligger en stenåldersboplats där man har funnit både trindyxor tillverkade i bultteknik och de primitivare slagteknikyxorna (båda från stenålderns äldsta skede). Läget i sluttningen mot en mindre sjö är typiskt för stenåldersboplatserna. I närheten av boplatsen ligger ett järnåldersgravfält som består av runda stensättningar och högar.

 

 

 

Två stycken vackra runstenar med inskrifter från 1000-talet e Kr. finns här.

Den största runstenen, U 1174 har en läsbar men skadad runinskrift.

  

Storlek, U 1174; ca 1,75 m hög, 1,6 m bred vid basen och 0,35 m tjock.

Bergart; Båda runstenarna är av grå granit.

 

Translitterering;
kunu-- * lit * risa * stin * þina * at * biarnkir * : sun * sin * ak…brn faþur sin *-u--- -----sin *--

Normalisering; 
… let ræisa stæin þenna at BiarngæiR, sun sinn, ok …. faður sinn … … …

Översättning;
»…lät resa denna sten efter Björnger, sin son och …. sin fader…»

 

 

 

Hitta hit; Söder om Heby vid Morgongåva. Brunkullsvägen går parallellt med väg 72 och järnvägen. Skyltat gravfält från väg 72.

 

Tillgänglighet; parkering saknas. Ej handikappvänlig terräng. 100 meter på stig över en äng/åker. Runstenarna ligger mycket vackert belägna i en skogsdunge med det bakomliggande gravfältet.

 

 

  

Foto: Linda Silja

U 1177  Foto: Upplands runinskrifter

  Hässelby Harbo socken, U 1177

 

 

Mycket vacker runsten från 1000-talet e Kr. Runstenen har ursprungligen stått i ett gärde ca 100 m längre åt NÖ. Den restes på sin nuvarande plats 1924.

 

Translitterering;
askiR ÷ uk ÷ meginbiarn ÷ uk ' litli ÷ litu ÷ risa ÷ stin ÷ at ' tuba * faþur ÷ askiarþ

Normalisering;
AsgæiRR ik Mæginbiorn ok Litli letu ræisa stæin at Tobba, faður AsgærðaR.

Översättning;
»Åsger och Mäginbjörn och Litle läto resa stenen efter Tobbe, Åsgärds fader.»

 

  

Storlek; ca 2 m hög, 1,5 m bred och 0,7 m tjock.

Bergart; Röd granit.

Ristning; Kors och drakslingor, även på höger sida av runstenen.

Runristare; Öpir.

 

Skrift på sidan av stenen;

Translitterering; ÷ ybiR' risti

Normalisering; ØpiR risti.

Översättning; Öpir ristade.

 

Hitta hit;
Åk väg 272 mot Harbo från Uppsala eller väg 858 från Heby via Huddunge. Åk genom Harbo. Åk förbi avfarten till Björklinge. Åk ca 300 meter, runsten på höger sida ute på en åkerholme. 

 

Tillgänglighet;
Mycket svårt att nå stenen, ca 200 meter ute på en åkerholme.

 

 

Tillstånd av markägare. Ej handikappvänligt och ej toalett. Vid runstenen lite brant uppför i tuvigt gräs. Stora, djupa hål i marken.

Foto: Linda Silja

U 1180   Foto: Upplands runinskrifter

Åby  Östevåla socken, U 1180  (45 möh)

 

 

 

Runsten från 1000-talet e Kr. 

Inskriften saknar språklig mening.

De flesta tecknen ser ut som runor men förefaller

slumpmässigt ditsatta. Runstenen har varit känd

sedan 1600- talet. Den fick sin nuvarande plats

1940 efter att ha flyttats kortare sträckor i

samband med olika vägbyggen.

 

Storlek; 0,94 m hög, 0,60 m bred och 0,1-0,15 m

tjock.

Bergart; Runstenen är av ljusröd sandsten, med

mörkt ytskikt nedtill. 

Ristning; Upptill är ytan vittrad, varför linjerna där

är grunda. Nedtill på stenen är ristningen djup

och välbevarad.

  

 

 

Hitta hit;
Från Heby väg 858 mot Östervåla, åk sedan

genom Östervåla mot Månkarbo på väg 874

(Åbyvägen). I korsningen, Östra Torget/ Östra

Ågatan/ Kilgrändsvägen. Parkera vid ”affär” på

vänster sida. På andra sidan vägen finns två

stora vägskyltar varav en visar mot Söderfors.

Runstenen står alldeles bakom vid hörnet av

korsningen.

 

 

Tillgänglighet;
Gräs och tuvig mark, dike med lutning uppför,

ca 2-3 meter till stenen från vägen.

Asfalt nedanför gräs.

Delvis handikappvänligt, går ej att komma nära

stenen. Ej trottoar, varning för bilar. Ej toalett.


 

 

 

 

 

Öster-Åby 1900-tal. Foto: Sven Lundin

Foto: Linda Silja

U 1181   Foto: Upplands runinskrifter

Lilla Runhällen Nora Socken, U 1181

 

 

Liten runsten med inskrift från början av 1000-talet e Kr. Stenen som givit namn åt bebyggelsen lilla Runhällen, var svårt skadad redan på 1600-talet. Tillnamnet Englandsfararen syftar troligen på köpmansfärder till England och är endast känt från en runsten till i Sverige, det är runsten U 978 som är inmurad i Gamla Uppsala kyrka.

 

Storlek; 0,65 m hög, 0,7 m bred och 0,3 m tjock.

Bergart; Rödgrå granit.

Ristning; Stenen är lagad, flera delar. Runhöjden är ca 6-7 cm.

 

Translitterering;
… -i × lit akua … … [k × sa]lfan × ek-…ns*fari ' afi ×
kunu-s.

Normalisering;
… let haggva… [si]k sialfan, Æng[la]ndsfari, afi...

Översättning;
»…lät hugga (stenen) efter sig själv, Englandsfararen... morfar eller (farfar).»

 

 

Hitta hit;
Från Heby, riksväg 56 mot Gävle, efter ca 1km tag vänster mot Jugansbo väg N56, sedan ca 14km. Efter skylt Hällby ca 200 meter, ca 4 meter från vägen på höger sida står runstenen vid en liten tall.

 

Tillgänglighet;
Finns möjlighet att svänga av till höger om runstenen vid en liten avfart, grusväg. Gräs runt om runstenen, handikappvänligt, dock ej vintertid. Bra möjlighet att se stenen från nära håll. Ej toalett.

Foto: Linda Silja

Runsten U 1181 vid gamla rv56.
Foto: Linda Silja

runstensmuseet.se

bottom of page