top of page

information

Idag finns 12 stycken runstenar/fragment i Heby kommun, samtliga runstenar/fragment är från 1000-talet e Kr. 
Runstenarna är presenterade med nummer och börjar med U och det är efter landskapet Uppland.
Runstenarna/fragmenten finns dokumenterade i "Sveriges runinskrifter, Upplands runinskrifter." 
 

 

Välkomna till Runstensmuseet på webben! Här hittar ni information om Heby kommuns runstenar och runstenfragment. Vid besök på Runstensmuseet på Enåkers hembygdsgård hittar ni även mer information om runstenar och livet på Vikingatiden. Mycket information om runor finns och texten är granskad av professor i nordiska språk Henrik Williams vid Uppsala Universitet. Även information om de olika stilarna under Vikingatiden som tex Urnesstilen, Jellingestilen mm.

OBS! Detta är sista sommaren som runstensmuseet har öppet på Enåkers Hembygdsgård. 

 

Heby kommun har ett flertal av runstenar och fragment med lönnrunor och tecken som inte går att tyda. Två olika stilar på tecken/lönnrunor, i norra och i södra delen av kommunen.

 

 

 

 

2023

Fest i Heby veckan blir av 2023, 26/6-2/7. Museet är även öppet på söndagar under sommaren fram till slutet av augusti, kl.12-15. Sedan stängs museet men hemsidan ska utvecklas mera och finns kvar.

30/6-2/7 finns jag på plats under Fest i Heby veckan kl.12-16. 

Runstensmuseet har även öppet vid andra aktiviteter på Enåkers Hembygdsgård. 
 

 

 

Vem står bakom Runstensmuseet?

 

 

Mitt namn är Linda Silja och jag har alltid varit intresserad av Svensk historia och Vikingatiden. Särskilt stort är intresset av runstensornamentiken. Ornamentiken använder jag mycket i min konst och har gjort så sedan 1980-talet. Det började med runstensmuseet att jag gjorde ett projekt. Jag gjorde en folder med beskrivning av alla runstenar och fragment i kommunen med vägbeskrivning för det saknades information om detta. Sedan fick jag möjlighet att visa min utställning i Runhällen under sommaren 2006 i ett stort magasin i Runhällen. Intresset blev så stort och jag fick möjlighet att få vara i Linbastun på Enåkers hembygdsgård och flyttade in min utställning där 2007. Runstensmuseet sköts helt ideellt. Runstensmuseet har även visat sin utställning på Heby bibliotek.

 

 

 

Källförteckning till text på hemsidan och till utställningen på Runstensmuseet om Heby kommuns runstenar

Dessa källor nedan förekommer också på utställningen om Heby kommuns runstenar.

 

-"Runstenskors i Jönköpings län", Linn Lager, Runstenar i Jönköpings län.
-"De senvikingatida runstenarna i Jönköpings län-deras ornamentik och datering", Ann-Sofie Gräslund, Runstenar i Jönköpings län.
-Fotografier av Linda Silja om inget annat anges.
-Upplands runinskrifter, 9:e bandet, 4:e delen, 3:e häftet, Wessen och Jansson. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1958.
-Riksantikvarieämbetet, Runverket;
www.raa.se.
-Heby kommun; www.heby.se
-Naturvårdsverket; www.naturvardsverket.se
-Västmanlands läns museum; www.vastmanlandslansmuseum.se.
-Länsstyrelsen i Västmanland; www.u.lst.se.
-Heby kommuns Kulturminnesvårdsprogram, 1986, Hembygdssamling.
-"Vår Hembygd Nora" Ernst Nevéus, Tierp -1960, Tierps tryckeri Aktiebolag, första upplagan 1939.
-Stockholms läns museum;
www.lansmuseum.a.se.
-"Runor" Lars Magnar Enoksen, Historiska media 1998.
-"Fornvännen", Årgång 68, år 1973, sidan 199, Heby runstensfragment.
-"Vägvisare till forntiden", Palle Budtz 1992.
-Karta över Heby kommun; ©Linda Silja.
-"Runestones -a colourful memory" ©Museum Gustavianum 1999.
-"Vår Hembygd", skriftserie utgiven av Hembygdens förlag, Östervåla, häfte nr 4 och 7, 1980.
-"Nordiska Myter" Vilhelm Grönbech.

-www.hurstwic.org.
-Texten runor och runskrift granskad år 2007 av Henrik Williams, professor i nordiska språk vid Uppsala Universitet.

Text hämtad från källor under denna förteckning.
-"Enåkers kyrka" En orientering, Henning Olsson  1956.
-"Vikingaminnen" Sten-Gunnar Paulsson.
-"Forntida kvinnor" Catharina Ingelman-Sundberg 2004.
-"Vikingarnas språk" Rune Palm 2004.
-"Vill du läsa runor?" Lars Rask.
-Fornlämningar i Enåkers och Västerlövsta socken, Inventering 1989-1990 för Västmanlands läns museum.
-"Kort beskrivning av runstenarna i Vittinge socken" Leif Eriksson.
-"Vem är vem i nordisk mytologi" Åke Hultkrantz.
-"Symboler" En uppslagsbok, J.C. Cooper.
-"Nordisk Form" om djurornamentik, Lennart Karlsson, Statens Historiska Museum Sthlm 1983 (STUDIES 3).
-"Vikingar" Anette Tamm Promotion & Design AB.
-"Vikingatidens ABC" Statens Historiska Museum.
-"Svenska Runor" Thorgunn Snædal, Marit Åhlén, Bengt A. Lundberg.
-"Fynd av stor ristad sten i Axsjö skog i Uppland", Svenska Dagbladet 2/6 1929.
-"Axsjöstenen" text av Leif Eriksson 19/7 1989.

-Fotografier av Kalle Runristare.

runstensmuseet.se

bottom of page